Alberta Collection of Gyalthon Mangyul

(Green Book Contribution)

Categories Amount
Employed $96
Unemployed $46
Student $46
Youth (6 – 17 years) $12

These will be collected in Canadian Funds.

PAYMENT BY CASH ONLY!

Collection Dates for 2018

January 7, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 1:00 p.m. ****(FIRST COLLECTION DATE)

January 13, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

January 20, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

January 28, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

February 3, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

February 10, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

February 18, 2018 – Chikhang – 10:15 a.m – 12:15 p.m.

February 24, 2018 – Marlborough Hall – 10:30 a.m. – 5:30 p.m.

March 11, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

March 17, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

March 24, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

April 1, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

April 15, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

April 22, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

April 28, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

May 5, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

May 13, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

May 20, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

May 27, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

June 2, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

June 9, 2018 – Chikhang – 11:00 a.m. – 1:00 p.m.

June 17, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

June 24, 2018 – Kerby Center – 10:15 a.m. – 12:15 p.m.

July 7, 2018 – Marlborough Hall – 10:30 a.m. – 5:30 p.m.  ****(FINAL COLLECTION DATE)

Venu Addresses

Chikhang – 2339 – 16A Street SE

Kerby Center – 1133 – 7 Ave. SW

Marlborough Hall – 636 Marlboroug Way NE

New Green Book Application

༡། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གཏན་སྡོད་ཡིག་ཆ་ཡོད་མཁན།

  • འགེངས་ཤོག་ནང་གི་གནད་དོན་ཁག་གཅིག་ཀྱང་ཆད་ལུས་མེད་པར་འཐུས་བཀང་ངེས་པར་དགོས།

  • འདྲ་པར་ཁ་གསར་གྲངས་ ༣ ཚད་གཞི། ༤ cmX ༤ cm

  • རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་གཏན་སྡོད་ཆོག་པའི་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་སྟེང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ།

  • ཕ་མ་གཉིས་ཀར་དཔྱ་དེབ་ཨང་གྲངས་བདུན་ཅན་མེད་པའམ། ཚེ་འདས་གྱུར་བ། བོད་དུ་ཡོད་པ་བཅས་གང་རུང་ཡིན་ཚེ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་གཏན་འབེབས་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་མཉམ་སྦྱར་དགོས།

  • ཕ་མ་ཡ་གཅིག་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཕྲུ་གུར་ལོ་ ༦ ནས་ ༡༨ བར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་རྗེས་ཕྲུ་གུ་སོ་སོས་ལག་དེབ་ལེན་དང་མི་ལེན་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག

  • དཔྱ་དེབ་རྙིང་པའི་ངོ་བཤུས་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པའི་ངོས་སྦྱོར།

  • བོད་ནས་ཐད་ཀར་འབྱོར་ཏེ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཏན་སྡོད་ཡིག་ཆ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་མཐོང་མཆན་(Visa) ངོ་བཤུས་སྟེང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ།

  • ཡིག་ཆ་གང་ཡང་མེད་ན་དེ་སྔའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་མི་དངོས་བདེན་ཡིན་པ་དང་། ས་གནས་དེ་ནས་དེ་སྔ་དཔྱ་དེབ་དངོས་འབྲེལ་བཟོས་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཐོག ཕྱིར་བསྐྱོད་དམ་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་ཐོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དག་མཆན་མཚན་རྟགས་འཁོད་པ།